Registered Manpower

दर्ता भएका जनशक्तिहरु:
परिषद् मा हाल सम्म दर्ता एवं सूचीकृत भएका जनशक्ति ः
स्नातकोत्तर: 127
स्नातक: 790
आयुर्वेद बी. फर्माः 5
प्रमाणपत्र तह : 1571
टी .एस्.एल्.सी. : 2710
गैर नेपाली चिकित्सकः 1
ट्रेडिसनल हिलर्स : 19

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME