दर्ता भएका जनशक्तिहरु:
परिषद् मा हाल सम्म दर्ता एवं सूचीकृत भएका जनशक्ति ः
स्नातकोत्तर: ८९ जना
स्नातक: ६६३ जना
आयुर्वेद बी. फर्माः ५ जना
प्रमाणपत्र तह : १४७८ जना
टी .एस्.एल्.सी. : २०३६
गैर नेपाली चिकित्सकः ४ जना
ट्रेडिसनल हिलर्स : १९ जना (सूचीकृत)