Registered Manpower

दर्ता भएका जनशक्तिहरु:
परिषद् मा हाल सम्म दर्ता एवं सूचीकृत भएका जनशक्ति ः
स्नातकोत्तर: १०३ जना
स्नातक: ७२९ जना
आयुर्वेद बी. फर्माः ५ जना
प्रमाणपत्र तह : १५२६ जना
टी .एस्.एल्.सी. : २३६५
गैर नेपाली चिकित्सकः ४ जना
ट्रेडिसनल हिलर्स : १९ जना (सूचीकृत)

Copyright @ 2019 Nepal Ayurvedic Medical Council | Designed By IT HOME