Structure of Payments

परिषद्का शुल्कहरुः
परिषद्को मिति २०७२।०३।१५ गतेको निर्णयानुसार मिति २०७२।०४।०१ गते देखि निम्नानुसारका शुल्कहरु लागु गरिएका छन्:-


१.नियमित अनुगमन/निरीक्षण शुल्कः
   क.स्नातकोत्तर तहकाे कलेज :-रु. ७५०००/–
   ख.स्नातक कलेज :- रु. ५००००/–
   ग.प्रमाणपत्र तह कलेज :- रु. ३५०००/–
   घ.प्राविधिक एस्.एल्.सी. कलेज :-रु. २५०००/–
२. कार्यक्रम सम्बन्धन शुल्क :-
क. स्नातकोत्तर:- रु. ३०००००/–
ख. स्नातक :- रु. २५००००/–
ग. आयुर्वेद बी फर्मा :- रु. २०००००/–
घ. प्रमाणपत्र तह:- रु. ७५०००/–
ङ. सहायक आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता:- रु. ३५०००/–
३. प्रती विद्यार्थी शुल्क :-(संस्थाले विद्यार्थी भर्ना पश्चात विद्यार्थीको नामावली सहित पठाउनु पर्ने शुल्क)
क. स्नातकोत्तर:- रु. ५०००/–
ख. स्नातक :- रु. ३५००/–
ग. प्रमाणपत्र तह:- रु. १०००/–
घ. सहायक आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता :- रु. ५००/–
४. दर्ता शुल्क :-
क. स्नातकोत्तर :- रु ७५००/– नेपाल वाहिरको डिग्रीको हकमा रु ९५००/– ( सिमित दर्ता (गैर नेपाली चिकित्सक) रु. १५०००/–)
ख. स्नातक :- रु. ५०००/–(२०५८ साल अगाडी पास गरेकाहरुको लागि रु. ५५००/–)
(गैर नेपाली चिकित्सकलाई रु. ८०००/– नेपालमै पढेकाहरुको हकमा मात्र)
ग. अस्थायी दर्ता :- रु. १०००/– (इन्टर्नसीप प्रयोजनको लागि)
घ. प्रमाणपत्र तहः रु.१५००/–(नेपालमा पढेका गैर नेपाली नागरिकहरुको हकमा रु. २०००/–)
ङ. सिमित दर्ता :- रु. १०००/– (नेपालमा पढेका गैर नेपाली नागरिकहरुको हकमा रु. १५००/–)
५. नवीकरण शुल्क :- (प्रत्येक ५ वर्षमा)
क. स्नातकोत्तर :- रु. ५००/–(स्नातकोत्तरको हकमा प्रत्येक वर्ष रु. ५००/– शुल्क समेत लाग्नेछ)
ख. स्नातक :- रु. २०००/–
ग. AHA वा सो सरह:- रु. १०००/–
घ. AAHW वा सो सरह :- रु. ५००/–
ङ. परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसायी :- रु. १०००/–
६. विलम्ब शुल्क :-
क. स्नातकोत्तर:- रु. ५००:–
ख. स्नातक :- रु. १५००/–
ग. प्रमाणपत्र तह :- रु. ४००/–
घ. AAHW :- रु. ३००/–
७. दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी शुल्क :- रु. २००/–
८. फर्म शुल्क:- रु. १००/–
९. आइडी कार्ड शुल्क :- रु. २००/–
१०. न्यूनतम पूर्वाधार शुल्क :- रु. २००/–

Copyright @ 2019 Nepal Ayurvedic Medical Council | Designed By IT HOME